تست اجراى دستورات اینترنت اشیاء

تعداد فعالسازی

103

price tag

رایگان

تست ورزشى

تعداد فعالسازی

101

price tag

37515

ریال

تست اجراى دستورات IOT

تعداد فعالسازی

0

price tag

رایگان

حسگر دود زمان دار

تعداد فعالسازی

101

price tag

رایگان

دستگاه حسگر دود

تعداد فعالسازی

106

price tag

رایگان

دستگاه شمارشگر افراد زمان دار

تعداد فعالسازی

101

price tag

رایگان